Presek

Kolofon


Presek | Presekov seminar | Navodila sodelavcem | Cenik | Naročilnica | Povezave | Iskanje | Stare številke | Arhiv revij: 

Podatki o reviji

ISSN 0351–6652
UDK 51 + 52 + 53

Prva številka revije Presek – lista za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje je izšla leta 1972. Revija izhaja praviloma vsak drugi mesec. V šolskem letu izide 6 številk. Revijo sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

Uredništvo

Naslov uredništva:   Presek
DMFA–založništvo
Jadranska ulica 19
p. p. 2964
1001 Ljubljana
Telefon: (01) 4766 633, 4232 460
Telefaks: (01) 4232 460, 2517 281
Internet: http://www.presek.si/
Elektronska pošta:   presek@dmfa-zaloznistvo.si

Naročnine

Transakcijski račun: 03100–1000018787
Devizna nakazila: SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
SWIFT (BIC): SKBASI2X
IBAN: SI56 0310 0100 0018 787
Obrazec za naročilo:   Naročilnica
Navodila poverjenikom na šolah:   PDF za letnik 40 (2012/2013) PDF
PDF Naročilnica za šole PDF

Uredniški odbor

Vladimir Batagelj, Nino Bašić (računalništvo), Tanja Bečan (jezikovni pregled), Mojca Čepič, Mirko Dobovišek, Vilko Domajnko, Bojan Golli, Andrej Guštin (astronomija), Martin Juvan, Maja Klavžar, Lucijana Kračun Berc (tekmovanja), Boštjan Kuzman (matematika), Damjan Kobal, Andrej Likar (fizika), Matija Lokar, Aleš Mohorič (odgovorni urednik), Peter Legiša (glavni urednik), Marko Razpet, Matjaž Vencelj, Matjaž Zaveršnik.

Digitalni Presek

Predstavitvene strani revije Presek v omrežju internet ureja in vzdržuje Tadeja Šekoranja. Pripravili so jih: Vladimir Bensa, Tadeja Šekoranja, Nina Zemljak Rosman in Ljiljana Ostojić. Z digitalnimi verzijami starih revij je pomagal Aleksandar Jurišić. Vse strani še niso v celoti dokončane, postopno jih dopolnjujemo s podatki o novih revijah in člankih.

Če opazite na teh straneh kakšno napako ali pomanjkljivost, vas prosimo, da nam to sporočite. Tako jo bomo lahko hitreje odpravili. Za pomoč se vam vnaprej lepo zahvaljujemo. Ravno tako so dobrodošli vaši predlogi in nasveti za izboljšanje vsebine strani.


Navodila sodelavcem Preseka za oddajo prispevkov

Presek objavlja poljudne in strokovne članke iz matematike, fizike, astronomije in računalništva. Poleg člankov objavlja prikaze novih knjig s teh področij in poročila z osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj v matematiki in fiziki. Prispevki naj bodo zanimivi in razumljivi širšemu krogu bralcev, učencem višjih razredov osnovnih šol in srednješolcem.

Članek naj vsebuje naslov, ime avtorja (oz. avtorjev) in sedež institucije, kjer avtor(ji) dela(jo). Slike in tabele, ki naj bodo oštevilčene, morajo imeti dovolj izčrpen opis, da jih lahko večinoma razumemo ločeno od besedila. Slike v elektronski obliki morajo biti visoke kakovosti (JPEG, TIFF, EPS) in velike vsaj 8 cm pri ločljivosti 300 dpi. V primeru slabše kakovosti se slika primerno pomanjša ali ne objavi. Avtorji člankov, ki želijo objaviti slike iz drugih virov, si morajo za to sami priskrbeti dovoljenje (copyright). Zaželena velikost črk je vsaj 12 pt, razmak med vrsticami pa vsaj 18 pt. Dolžina članka naj ne presega štiri strani v Preseku.

Prispevke pošljite odgovornemu uredniku na zgoraj napisani naslov uredništva ali naslov elektronske pošte.

Vsak članek se praviloma pošlje vsaj enemu anonimnemu recenzentu, ki oceni primernost članka za objavo. Če je prispevek sprejet v objavo in če je besedilo napisano z računalnikom, potem urednica prosi avtorja za izvorno datoteko. Le-te naj bodo praviloma napisane v eni od standardnih različic urejevalnikov TeX oziroma LaTeX, kar bo olajšalo uredniški postopek.

Avtor se z oddajo članka strinja tudi z njegovo kasnejšo objavo v elektronski obliki na internetu.

Za prikaz datotek PDF potrebujete program Adobe Reader, ki je na voljo brezplačno: Adobe Reader


DMFA–založništvo | Naša ponudba in CENIKI | Hitri skok: 
HTML 4.01 CSS © DMFA–založništvo 2004. Zadnji popravek strani dne 15. septembra 2010.